KAKOVOST PITNE VODE

 

V skladu z določili 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04,35/04,26704 in 92/06) smo za vodovodne sisteme, ki oskrbujejo 5000 in več uporabnikov in ki zagotavljajo več kot 1000 m3 pitne vode na dan pripravili letno poročilo o piti vodi. Z letnim poročilom bomo seznanili uporabnike preko sredstev javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način.

Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. upravlja z Vodovodnim sistemom Litija, ki oskrbuje s pitno vodo okrog 9000 uporabnikov in distribuira v omrežje okrog 480.000 m3 vode na leto.

V okviru notranjega nadzora in spremljanja stanja v oskrbi s pitno vodo ima Komunalno stanovanjsko podjetje Litija z Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana sklenjeno Pogodbo o izvajanju notranjega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki so v upravljanju Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. (Pogodba št.120-01-602-13/05 in aneksom k pogodbi št.2). Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in  določa izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (KKT) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo.

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo v okviru notranjega nadzora ocenjevali na podlagi opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev.

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja

Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode 2019

Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje

Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok povišanih koncentracij svinca v pitni vodi

Rezultate mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj smo za vodovodni sistem Litij -Šmartno prikazali v ustreznih tabelah in grafih.

Poročila rezultatov  analize vode