Izvedba priključka

SPLOŠNI POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE

Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo.
 
Investitor mora za priključitev na javno vodovodno omrežje najprej pridobiti soglasje za priključitev. S soglasjem so podani pogoji priključitve (splošni pogoji, mesto priključitve, pogoji izvedbe, ipd.)
 
Pred izvedbo vodovodnega priključka mora investitor/bodoči uporabnik/ skleniti z upravljavcem Pogodbo o priključitvi na javni vodovod in vzdrževanju vodovodnega priključka, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
 
VODOVODNI PRIKLJUČEK
Vodovodni priključek stavbe na sekundarni vodovod je del javnega vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku vode (vodomer). Priključek stavbe je v lasti lastnika stavbe. Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno mesto posebej. Vodomer mora imeti vsak uporabnik vodovoda. Priključek na vodovod in vodomerno mesto mora biti dostopno vsem delavcem ali pooblaščenim delavcem upravljavca.
 
Meja med vodovodnim priključkom in uporabnikovo interno vodovodno instalacijo je spoj med vodomerom in zasunom po vodomeru. Zasun po vodomeru in jašek za vodomer sta del uporabnikove vodovodne napeljave. Zasun pred vodomerom je obvezno plombiran in služi upravljavcu samo za posege na merilnem mestu.
 
STROŠKI PRIKLJUČITVE NA JAVNI VODOVOD
Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in druge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. Tako je investitor plačnik stroškov nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroškov celotne izvedbe novega priključka, vključno s stroškom geodetskega posnetka trase. Investitor mora zagotoviti tudi vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja za izvedbo priključka, vključno z ureditvijo premoženjsko-pravnih zadev z lastniki zemljišč.
 
IZVEDBA PRIKLJUČKA NA JAVNI VODOVOD
Na podlagi pisnega obvestila investitorja o začetku izdelave priključka (najmanj 8 dni pred začetkom del) se opravi ogled na terenu, kjer se določi natančno traso priključka, lokacijo merilnega mesta ter preveri ustreznost odvajanja odpadnih vod. Po terenskem ogledu upravljavca se izdela predračun stroškov izvedbe, nadzora, priključitve, geodetskega posnetka in vnosa podatkov v evidenco vodovodnih priključkov.
 
Trasa priključne cevi praviloma poteka po javnih površinah in po funkcionalnem zemljišču priključenega objekta. Izjemoma lahko trasa poteka tudi preko drugih zemljišč. Investitor mora pridobiti pisno soglasje lastnika zemljišča o nameravanem posegu oziroma soglasje pristojnega organa za polaganje in postavljanje priključka v območju javnih površin in njihovih varovalnih pasov.
 
Gradbena dela za izvedbo vodovodnega priključka lahko izvede investitor. Montažo vodovodnega priključka (priključitev na priključno sekundarno vodovodno cev in montažo vodomera v zunanji tipski vodomerni jašek) lahko izvede le upravljavec vodovoda. Pred priključitvijo stavbe na javni vodovod mora imeti lastnik stavbe zagotovljeno odvajanje odpadnih voda v skladu s predpisi.
 
VODENJE EVIDENCE O VODOVODNEM PRIKLJUČKU
Upravljavec mora voditi evidence o stavbi in opremi priključkov stavb in trasah teh priključkov na sekundarni vod, zato mora biti vsi vodovodni priključki (razen začasnih) posneti in vneseni v komunalni kataster. Geodetski posnetek trase vodovodnega priključka stavbe naroči upravljavec, plača pa lastnik vodovodnega priključka.
 
VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
Skladno s 24. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS št. 35/06, 41/08) mora upravljavec javnega vodovoda vzdrževati priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne službe plačati v skladu s Pravilnikom o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo v občini litija (Uradni list RS št. 49/07) oz. Pravilnikom o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo v občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 59/07).
 
Na podlagi tarifnega pravilnika lastnik oz. najemnik stavbe plača poleg porabljene količine vode tudi storitve vzdrževanja vodomerov in priključkov stavbe na sekundarni vodovod (stroški vzdrževanja vodovodnih priključkov, ki so v lasti uporabnikov, z njimi pa upravlja upravljavec vodovodnega sistema) in sicer:
 
–   Vzdrževanje priključkov na javni vodovod: cena zajema vse stroške v zvezi z zamenjavo elementov priključka od vključno priključnega elementa na cevi javnega vodovoda do izključno vodomera v vodomernem jašku uporabnika. Vzdrževanje priključka ne zajema dela na zaključnem sloju trase priključka, kot je: odstranitev in ponovna vzpostavitev vrhnjega sloja zasipa nad traso priključka (travna ruša, nasad, zemeljska utrditev, protiprašni sloj, betonska plošča ali druga utrjena površina). Odstranitev in ponovno vzpostavitev vrhnjega sloja terena nad traso priključka, na zasebnem zemljišču, zagotovi in plača lastnik priključka.
 
–   Vzdrževanje obračunskih vodomerov: cena zajema stroške vzdrževanja, umerjanja in redne zamenjave obračunskih vodomerov, zamenjave ventilov pred in za vodomerom, čistilnega kosa pred vodomerom ter vseh pripadajočih tesnilnih elementov.
 
Vse okvare, ki nastanejo na vodomeru po krivdi uporabnika (zmrzal, povratni udar vroče vode, ostale poškodbe, ki nastanejo iz različnih vzrokov), se ne krijejo iz cene za vzdrževanje vodomerov in jih plača uporabnik oziroma lastnik priključka.
 
Cenik storitev je objavljen na www.ksp-litija.si/ceniki/
 
SPLOŠNI POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
 
Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi ali preureja javna kanalizacija, je priključitev stavbe ali preureditev obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
 
Investitor mora za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje najprej pridobiti soglasje za priključitev. S soglasjem so podani pogoji priključitve (splošni pogoji, mesto priključitve, pogoji izvedbe, ipd.)
 
KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK
 
Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji stavba ali več stavb, ki so priključene na javno kanalizacijo oziroma do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti na parceli.
 
Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice ter male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije in so v lasti lastnikov stavb, ki jim pripadajo.
 
IZVEDBA KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA
 
Kanalizacijski priključek zgradi na lastne stroške uporabnik stavbe. Nadzor nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijo izvede izvajalec (upravljavec) na stroške uporabnika. Investitor mora upravljavca pisno obvestiti o začetku izdelave kanalizacijskega priključka najmanj 8 dni pred začetkom del.
 
VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGAPRIKLJUČKA
/MALE ČISTILNE NAPRAVE/ NEPRETOČNE GREZNICE
 
Po priključitvi morajo uporabniki plačevati stroške odvajanja in čiščenja odpadne vode. Glej www.ksp-litija.si/ceniki/.
 
Lastniki/uporabniki morajo sami zagotoviti:
– redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov,
– redno vzdrževanje nepretočnih greznic, obstoječih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav,
– občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov, nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na 20 let.
 
Lastniki objektov (interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice ter male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE) lahko vzdrževanje, čiščenje in tehnično preverjanje teh objektov prenesejo s pogodbo na izvajalca javne službe ali na drugo pravno osebo, ki izvaja te storitve.
 
VODENJE EVIDENCE
 
Upravljavec vodi kataster javne kanalizacije, v kateri se vodijo podatki tudi o kanalizacijskih priključkih, ter evidenco malih komunalnih čistilnih naprav.
 
Lastnik obstoječe stavbe in lastnik stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano brez potrdila v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) pred uveljavitvijo spremembe uredbe, mora pred začetkom uporabe male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice o tem obvestiti izvajalca javne službe zaradi vpisa v evidenco.