Soglasja, projektni pogoji

PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA / SMERNICE IN MNENJA

KSP Litija d.o.o. kot izvajalec javne službe na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji, izdaja:

–              projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam za gradnje v območju varovalnega pasu komunalne infrastrukture

–              soglasja za priključitev na javno komunalno infrastrukturo

–              smernice in mnenja k prostorskim načrtom.

KSP Litija d.o.o. upravlja z naslednjo javno komunalno infrastrukturo, za katero je tudi pristojen soglasodajalec:

NA OBMOČJU OBČINE LITIJA:

Oskrba s pitno vodo:

Javni vodovod: Litija, Kresnice, Vače, Golišče, Konjšica, Mala Goba-Velika Goba, Ribče

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in  padavinskih voda:

Javna kanalizacija: Litija, Kresnice

NA OBMOČJU OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI:

Oskrba s pitno vodo:

Javni vodovod: Šmartno pri Litiji, Primskovo, Vintarjevec- Dom Tisje, Mišji Dol

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda:

Javna kanalizacija: Šmartno pri Litiji

PROJEKTNI POGOJI in SOGLASJA:

PROJEKTNI POGOJI se izdajo za gradnjo objekta na območju, ki je s posebnimi predpisi ali z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/04-ZGO-1-UPB-1, 92/2005 – ZJC-B, 111/2005 – Odl. US, 93/2005 – ZVMS, 120/2006 – Odl. US, 126/07, 108/09) opredeljeno kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture. Šteje se, da so projektni pogoji že izdani v primeru, ko gre za gradnjo objekta na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

Varovalni pas javne gospodarske infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava) znaša 3 m, merjeno od osi voda (49. c člen Zakona o graditvi objektov).

K VLOGI za izdajo projektnih pogojev je potrebno priložiti idejno zasnovo, izdelano skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS št. 55/08). Projektni pogoji za manj zahtevne objekte se izdajo v roku 15 dni od popolne vloge in v roku 30 dni od popolne vloge za zahtevne objekte.

SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM Po končanem projektiranju mora investitor, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, pridobiti še soglasje k projektnim rešitvam. Soglasje k projektnim rešitvam je potrebno pridobiti tudi na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

K VLOGI za izdajo soglasja k projektnim rešitvam je potrebno predložiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (grafični prikaz zunanje ureditve s prikazom odvodnjavanja, priključkov na infrastrukturo, načrt temeljenja in kanalizacije v merilu 1:50, načrt inštalacij – vodovod, kanalizacija, hidravlični izračun obstoječih vodov-za večja nova območja pozidave, tehnološki načrt odvajanja odpadnih voda), v katerem so upoštevani izdani projektni pogoji oz. mnenja k državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Soglasje k projektnim rešitvam se izda v roku 30 dni od popolne vloge, za stanovanjske objekte je najdaljši rok za izdajo soglasja 60 dni.

Obrazec vloge glej www.ksp-litija.si (dokumentacija/vloge)

SOGLASJE H GRADNJI NEZAHTEVNEGA OZ. ENOSTAVNEGA OBJEKTA

Za enostavne in nezahtevne objekte projektnih pogojev ni potrebno pridobiti. Skladno z določili Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS št. 37/08) mora investitor pred začetkom gradnje nezahtevnega objekta ali enostavnega objekta, na območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava), s katero upravlja KSP Litija d.o.o., pridobiti soglasje upravljavca za nameravan poseg.

K VLOGI mora investitor priložiti skico, iz katere je razvidno: lega objekta, odmiki od parcelnih mej, tloris in prerez objekta, tlorisna površina, etažnost, višina objekta, namen rabe objekta.

Obrazec vloge glej www.ksp-litija.si (dokumentacija/vloge)

SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV:

Če se nameravana gradnja priključuje na javno vodovodno ali kanalizacijski omrežje (tudi če gre za spremembo kapacitete javne kanalizacije zaradi uporabe opreme in naprav za prevzem ter obdelavo blata iz male komunalne čistilne naprave, za katero v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote v vode pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, ali za spremembo kapacitete javne kanalizacije zaradi uporabe opreme in naprav za prevzem ter obdelavo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice) ali če se zaradi gradnje povečuje kapaciteta obstoječih priključkov, projektnih pogojev in soglasja k projektu ni potrebno pridobiti, ampak je potrebno od upravljavca pridobiti soglasje za priključitev.

V primeru obstoječih priključkov se sprememba dimenzije priključka, trase, merilnega mesta priključka in zahteva za povečan odvzem vode obravnava na enak način kot da gre za nov priključek na vodovod.

Ravno tako mora uporabnik javne kanalizacije pred vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količino tehnološke odpadne vode, do katerih je prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti, ali zaradi drugih vzrokov, pridobiti soglasje upravljavca.

K VLOGI za pridobitev soglasja za priključitev je potrebno priložiti:

–         v postopku pridobivanja dovoljenja za gradnjo: idejno zasnovo, izdelano skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji; podatke o odvajanju in čiščenju odpadne vode skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 98/07, 30/10)

–         za obstoječ objekt: gradbeno dovoljenje oz. drugo dokazilo o legalnosti gradnje, projekt kanalizacijskega oz. vodovodnega priključka, projekt za izvedbo interne kanalizacije oz. vodovodnega omrežja stavbe, pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov, po katerih bo potekal kanalizacijski oz. vodovodni priključek, oz. sodno odločitev, ki nadomesti soglasje; za tehnološke vode: Program predpisanih prvih meritev; podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi;

  za soglasje k spremembam: projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.

Obrazec vloge glej www.ksp-litija.si (dokumentacija/vloge)

SOGLASJE ZA ZAČASNO PRIKLJUČITEV

Soglasje za začasni priključek se izda za potrebe gradbišč, javnih prireditev, začasnih objektov in podobnih primerov. Soglasje se izda za določeno dobo, največ do dveh let.

VLOGI mora biti priložena: situacija v merilu 1:1000 ali 1:500, opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode; projekt kanalizacijskega oz. vodovodnega priključka; soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal kanalizacijski oz. vodovodni priključek; pogodba o služnosti oz. ustrezno sodno odločitev (v primeru, da priključek poteka po zemljišču, ki ni v lasti uporabnika).

Obrazec vloge glej www.ksp-litija.si (dokumentacija/vloge)

SMERNICE IN MNENJA:

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07, 70/08) KSP Litija d.o.o., kot izvajalec javnih služb in javnih pooblastil, izdaja k osnutkom prostorskih načrtov smernice za načrtovane prostorske ureditve in k predlogom prostorskih načrtov mnenja ali predlog prostorskega načrta upošteva izdane smernice.

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA H GRADNJI NEZAHTEVNEGA OZ. ENOSTAVNEGA OBJEKTA

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA (priključitev obstoječe stavbe, spremembe, začasna priključitev na javno vodovodno/kanalizacijsko omrežje, ukinitev)

VLOGA ZA IZDAJO PROJEKTNIH POGOJEV OZ. SOGLASJA K PROJEKTNIM REŠITVAM