IZVAJANJE OBVEZNE 24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI LITIJA IN OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI

Skladno z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS št. 62/16) sta občini Litija in Šmartno pri Litij, v svojih odlokih o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne 24-urne dežurne pogrebne službe (Uradni list RS št. 27/2018 in št.72/2018), za izvajalca določili Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

Na celotnem območju občin Litija in Šmartno pri Litiji smo od 1.1.2019 dalje edini izvajalec 24-urne dežurne pogrebne službe za prevzem in prevoz pokojnikov, zato vas prosimo, da nas ob smrti vaših oskrbovancev, pacientov ali drugih oseb nemudoma obvestite na tel št. 041/685-073.

24-urna dežurna pogrebna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

Cena storitve 24-urne dežurne pogrebne službe ja oblikovana skladno z elaboratom o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe in je bila sprejeta 19.12.2018 s strani Skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Komunalno stanovanjskem podjetju Litija d.o.o.. Cena znaša 217,04€ + 9,5% DDV = 237,66€/pokojnika ter jo poravna naročnik pogreba.

Pogrebno podjetje (izbrano s strani svojcev umrlega oz. naročnika pogreba) katero bo opravilo nadaljnje pogrebne dejavnosti (prevoz, upepelitev, priprava pokojnika na pokop, organizacija in izvedba pogreba…) pokojnika prevzame v posebni zgradbi-hladilnici na pokopališču v Litiji, Pokopališka pot b.š., Litija. Prevzem pokojnikov je možen po predhodni najavi na tel.: 041/685-073 in sicer od ponedeljka do petka od 7:00 do 13:ure; ob sobotah , nedeljah in praznikih pa po dogovoru.