OBRATOVANJE MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (MKČN)


POJASNILA PREDPISOV V ZVEZI Z MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI Z ZMOGLJIVOSTJO, MANJŠO OD 50 PE

Predpisi in njihova razlaga za male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN) z zmogljivostjo, manjšo od 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: PE), predvsem v zvezi z izvedbo prvih meritev odpadne vode, izvedbo pregledov MKČN, izračunom okoljske dajatve oziroma upoštevanjem učinka čiščenja pri izračunu okoljske dajatve. 

Obveznost izvedbe prvih meritev odpadne vode določa Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št 64/12, 64/14 in 98/15), prve meritve pa se izvedejo v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15), ki določa:

  • osnovne parametre in merila za izbor dodatnih parametrov v okviru prvih meritev,
  • da se prve meritve izvedejo po prvem zagonu nove ali rekonstruirane naprave in po vsaki večji spremembi v obratovanju naprave ter da se izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu,
  • merilne metode,
  • čas vzorčenja, in sicer se odvzame trenutni vzorec.

Pravilnik določa tudi zahteve v zvezi s poročanjem. Upravljavec (lastnik) MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE pripravi poročilo o prvem pregledu na obrazcu iz Priloge 5 Pravilnika, ter ga posreduje izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju, kjer se komunalna odpadna voda čisti v tej napravi in sicer najpozneje 30 dni po prejemu analiznega izvida o opravljenih meritvah predpisanih (osnovnih in dodatnih) parametrov. Poročilu mora biti priložena tudi izjava o skladnosti gradbenega proizvoda, ali strokovna ocena, da je naprava skladna s predpisi, v kolikor gre za MKČN, ki ni gradbeni proizvod.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) v šestem odstavku 17. člena določa, da med obratovanjem izvajalec javne službe vsako MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, enkrat na tri leta pregleda, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu pa izda poročilo na obrazcu in po navodilu iz Priloge 2, ki je sestavni del Uredbe. Uredba v sedmem odstavku 17. člena omogoča tudi izjemo, in sicer izvajalec javne službe ne izvede pregleda MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, če mu upravljavec te MKČN v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate meritev emisije snovi na iztoku (analizne izvide), ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to MKČN predpisane mejne vrednosti.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) v zvezi z obračunom okoljske dajatve za odvajanje odpadne vode v 13. členu določa zmanjšanje enot obremenitve zaradi čiščenja komunalne odpadne vode, v tretjem in četrtem odstavku istega člena pa je za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, predpisano kdaj se pri obračunu okoljske dajatve učinek čiščenja začne, preneha upoštevati, in sicer:

  • učinek čiščenja se začne upoštevati pri obračunu okoljske dajatve za naslednji mesec po datumu izdelave poročila o opravljenih prvih meritvah odpadne vode, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije, ali naslednji mesec po datumu izdelave poročila o opravljenem pregledu, iz katerega je razvidno, da čistilna naprava obratuje v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;
  • učinek čiščenja in s tem zmanjšanje okoljske dajatve se preneha upoštevati pri obračunu okoljske dajatve za naslednji mesec po roku, v katerem je treba v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, opraviti naslednji pregled, če iz poročila o pregledu ni razvidno, da čistilna naprava obratuje v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ali analizni izvid meritev, opravljenih namesto pregleda, ki ga plačniku okoljske dajatve predloži upravljavec te MKČN, izkazuje preseganje predpisanih mejnih vrednosti.

Glede na navedeno se okoljska dajatev prvič zniža za naslednji mesec po opravljenih prvih meritvah, če te izkazujejo, da predpisane mejne vrednosti na iztoku niso presežene. Ob vsakem naslednjem pregledu se ponovno preveri, ali MKČN obratuje v skladu s predpisanimi zahtevami. Če so zahteve izpolnjene, se znižanje okoljske dajatve upošteva tudi vnaprej, do naslednjega pregleda. V primeru, če zahteve niso izpolnjene, se znižanje okoljske dajatve preneha upoštevati za naslednji mesec po opravljenem pregledu oziroma meritvah, ki izkazujejo neizpolnjevanje zahtev.

Dokumentacija za prijavo male komunalne čistilne naprave:

Obvestilo o pričetku obratovanja MČN

Porocilo o prvih meritvah Priloga 5 Obrazec

Vloga za naročilo odvoza grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav.

VLOGA na povezavi …