Predstavitev podjetja

Javno podjetje: Komunalno stanovanjsko podjetje Litija  
Naslov : Ponoviška cesta 15, 1270 Litija  
ID za DDV: SI84245956  
TRR  SI56 6100 0001 0356 552  
Telefon: 01 89 00 010 Fax: 01 89 00 020
E-pošta: info@ksp-litija.si
 
Poslanstvo in vizija podjetja  
Politika kakovosti in politika ravnanja z okoljem  

 

Podjetje Komunala Litija, je bilo ustanovljeno v zgodnjih petdesetih letih. Zaposlenih je bilo nekaj več kot 20 delavcev. Osnovna dejavnost podjetja je bilo takrat  vzdrževanje občinskih cest, pogrebna služba ter druge obvezne gospodarske javne službe, ki jih je morala zagotoviti  lokalna oblast.
V letih od 1960 – 1970 se  je podjetje zelo razvilo in poslovalo kot Komunalno obrtno podjetje Litija in   kot  Stanovanjsko komunalno podjetje Litija,   ki je  vodilo vso družbeno gradnjo v Občini Litija.  Od leta  1971  – 1990 je podjetje prešlo različne organizacijske oblike, poglavitna dejavnost podjetja pa  je bilo  v teh letih spet samo  zagotavljanje obveznih gospodarskih javnih služb v občini Litija.
Občinski svet Občine Litija je dne 6.10.1997 sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. (Ur. l RS, št 67/97).  S sprejetim  odlokom,  se je uskladila dejavnost, organiziranje in upravljanje Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje), ki je ob sprejemu novega odloka, že bilo vpisano v   sodni register  Okrožnega sodišča Ljubljana, Oddelka za gospodarsko sodstvo kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o).   Sprejeti  odlok je nadomestil Odlok o ustanovitvi javnega podjetja (Ur. l. RS, št. 19/90) in Odlok o preoblikovanju in uskladitvi organiziranosti Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija p.o. (Ur. l. RS, št. 71/94).
Decembra 2006 je bil sprejet nov Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. (Ur. l. RS, št 139/2006). Ustanovitelja podjetja sta Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji, lastništvo med ustanoviteljicama je razdeljeno na osnovi števila prebivalcev posameznega dela prej skupne občine med Občino Litija (73,6  %) in Občino Šmartno pri Litiji (26,4 %). Organa podjetja sta skupščina in direktor. Skupni organ  za izvrševanje ustanoviteljskih pravic predstavljata župana.
Z odlokom in statutom je določeno, da podjetje opravlja dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb ter tudi druge dejavnosti komunalnega in stanovanjskega značaja.
Podjetje danes zaposluje 65  delavcev, temeljne dejavnosti  so; oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,  ravnanje s komunalnimi odpadki, vzdrževanje cest, parkov, zelenic in javne razsvetljave. Podjetje se   ukvarja tudi z upravljanjem zgradb za trg  ter upravlja vsa stanovanja in poslovne prostore   v lasti Občine  Litija in Občine  Šmartno pri Litiji.
Poleg že omenjenih dejavnosti podjetje opravlja tudi pogrebne in pokopališke storitve, vodi nekatere investicije v komunalno infrastrukturo,  ima pa tudi možnost posredovanja v prometu z nepremičninami.