PROJEKTNI IN DRUGI POGOJI TER MNENJA

 

Investitor pridobi pogoje k izdelavi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta  glede oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode ter ravnanju s komunalnimi odpadki.

VLOGO ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV  se pošlje po pošti ali odda osebno na sedežu KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija ali na elektronski naslov  info@ksp-litija.si.

MNENJA

Pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja investitor pridobi mnenje , če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba pridobiti mnenja pristojnega  mnenjedajalca ali če se gradnja nahaja v varovalnem pasu komunalne infrastrukture oz. glede ustreznosti minimalne komunalne oskrbe in priključitve objekta na komunalno infrastrukturo.

VLOGO ZA IZDAJO MNENJA  se pošlje po pošti ali odda osebno na sedežu KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija ali po elektronski pošti na naslov info@ksp-litija.si.

SOGLASJE za priključitev

Za priključitev objekta na javno infrastrukturo, spremembo obstoječega vodovodnega ali kanalizacijskega priključka, je potrebno pridobiti soglasje.

Povezava na vloge, soglasja in mnenja!