PRIKLJUČITEV NA MALO KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO  OZ. NEPRETOČNO GREZNICO

 

Za zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe pri nameravani gradnji v primeru odvajanja in čiščenja  komunalne odpadne vode v malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico, za katere okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti, investitor dokazuje s soglasjem za priključitev oz. mnenjem v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

VLOGO ZA IZDAJO projektnih in drugih pogojev, mnenj in soglasij  k  priključitvi objekta na javno infrastrukturo  se pošlje po pošti ali odda osebno na sedežu KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija ali po elektronski pošti na naslov  info@ksp-litija.si.

IZVEDBA MALE ČISTILNE NAPRAVE OZ. NEPRETOČNE GREZNICE

Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice zagotovi investitor ali lastnik objekta in je v njegovi lasti in upravljanju.

Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo, mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku:

–        obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja,

–        uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe.

 

… več na povezavi!