PRIKLJUČEK NA JAVNO KANALIZACIJO

 

KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK

Kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje;

Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega priključka zagotovi lastnik objekta, ki mu kanalizacijski priključek pripada, in je v njegovi lasti in upravljanju.

PRIDOBITEV MNENJA oz. SOGLASJA  ZA PRIKLJUČITEV

Za priključitev stavbe na javno kanalizacijsko omrežje v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Litija (izvajalec javne službe), mora investitor najprej pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo oz. mnenje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Ravno tako mora investitor oz. uporabnik javne kanalizacije pred vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količino tehnološke odpadne vode, do katerih je prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti, ali zaradi drugih vzrokov, pridobiti soglasje upravljavca.

VLOGO ZA IZDAJO projektnih in drugih pogojev, mnenj in soglasij  k  priključitvi objekta na javno infrastrukturo  se pošlje po pošti ali odda osebno na sedežu KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija ali po elektronski pošti na naslov  info@ksp-litija.si.

IZVEDBA KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA

O izvedbi kanalizacijskega priključka je potrebno obvestiti upravljavca oz. izvajalca javne službe najkasneje 8 dni pred predvidenimi deli.

Kanalizacijski priključek izvede za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del po pogojih, podanih v mnenju v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja oz. soglasju za priključitev. 

Nadzor nad deli priključitve na javno kanalizacijo izvede izvajalec na stroške uporabnika.

Pred zasutjem kanalizacijskega priključka pooblaščena oseba izvajalca javne službe zapisniško pregleda pravilnost izvedbe le tega.

Pred zasipom kanalizacijskega priključka je obvezna izvedba geodetskega posnetka, ki ga izdela pooblaščeno podjetje in ga preda upravljavcu javne kanalizacije (izvajalcu javne službe).

Po priključitvi na javno kanalizacijo upravljavec vpiše lastnika v evidenco uporabnikov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

STROŠEK ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE

Po priključitvi na javno kanalizacijo je uporabnik storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode dolžan plačevati  stroške povezane z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode skladno s predpisi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Glej www.ksp-litija.si/ceniki.