OBSTOJEČE GREZNICE

 

PRILAGODITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV Z  USTREZNO MALO KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO (MKČN) OZ. NEPRETOČNO GREZNICO

LASTNIK OBSTOJEČE STAVBE, ZA KATERO VELJA:

  • da je bilo gradbeno dovoljenje za stavbo izdano  pred 14. decembrom 2002,
  • da je bil objekt v uporabi  pred 14. decembrom 2002,
  • ter je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta,

MORA OBSTOJEČO GREZNICO NADOMESTITI Z USTREZNO MKČN ALI NEPRETOČNO GREZNICO NAJPOZNEJE OB PRVI REKONSTRUKCIJI OBJEKTA. 

LASTNIK OBSTOJEČE STAVBE, ZA KATERO VELJA:

  • da je bilo gradbeno dovoljenje za stavbo izdano  pred 14. decembrom 2002,
  • da je bil objekt v uporabi  pred 14. decembrom 2002,
  • ter se komunalna odpadna voda odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja oziroma obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta,

MORA OBSTOJEČO GREZNICO NADOMESTITI Z USTREZNO MKČN ALI NEPRETOČNO GREZNICO NAJPOZNEJE  DO 31.12.2021. 

OBVESTILO O PRILAGODITVI

Lastnik obstoječega objekta mora o prilagoditvi načina odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode obvestiti KSP Litija d.o.o. (izvajalec javne službe), najpozneje v:

  • 15 dneh po začetku njenega obratovanja male komunalne čistilne naprave,
  • 30 dneh pred predvidenim začetkom uporabe nepretočne greznice ali
  • 15 dneh po prejemu poziva izvajalca javne službe, če je prejel njegov poziv.