NEPRETOČNA GREZNICA

 

Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik, brez prekatov, namenjen zbiranju komunalne odpadne vode.

Lastnik objekta lahko za komunalno odpadno vodo iz objekta zagotovi zbiranje tudi v nepretočni greznici, v primeru če:

  • obstaja prepoved odvajanja odpadne vode v vode (npr. vodovarstveno območje) ali
  • če so posebne geografske razmere, ki negativno vplivajo na delovanje komunalne čistilne naprave (nadmorska višina nad 1.500 m in podobno) ali
  • če gre za objekt brez stalno zaposlenih oseb:

–  stavba za opravljanje verskih obredov s klasifikacijsko številko 12721 (cerkve, kapele, mošeje, sinagoge, molilnice in podobno)

–  pokopališka stavba s klasifikacijsko številko 12722  (krematoriji, mrliške vežice ter spremljajoče stavbe)

–  kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, s klasifikacijsko številko 12730 (pokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine, spominska, umetniška in podobna obeležja, izvedena kot stavbe, ter druge stavbe, ki so varovana kulturna dediščina in se ne uporabljajo v druge namene, ali

 –  daljinski (prenosni) elektroenergetski vod s klasifikacijsko številko 22140 (npr. transformatorska postaja)

Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje nepretočne greznice zagotovi investitor ali lastnik objekta in je v njegovi lasti in upravljanju.