MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (MKČN)

 

je komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE.

Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije, objekt opremi z malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo do 50 PE:

TIPSKA MKČN: je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.

NETIPSKA MKČN: čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti  (8. člen  Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17), če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava.

Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije, lahko objekt opremi z malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, če za blato zagotovi ravnanje v okviru obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo  (17. člen te Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode).

Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje male komunalne čistilne naprave zagotovi investitor ali lastnik objekta in je v njegovi lasti in upravljanju.