PRIKLJUČEK NA JAVNI VODOVOD


Priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod  je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema. Priključek na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in ne sodi med objekte in opremo javne infrastrukture; priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski vodomer so sestavni deli priključka na javni vodovod.

PRIDOBITEV MNENJA OZ. SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD

Za priključitev stavbe na javni vodovod v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Litija (izvajalec javne službe) mora investitor najprej pridobiti soglasje za priključitev na javni vodovod oz. mnenje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Soglasje za priključitev na javni vodovod je potrebno pridobiti v primeru sprememb obstoječih priključkov na javni vodovod: sprememba dimenzije priključka, trase, merilnega mesta priključka, zahteva za povečan odvzem vode.

Soglasje za začasno priključitev na javni vodovod se izda za potrebe gradbišč, javnih prireditev, začasnih objektov in podobnih primerov. Soglasje se izda za določeno dobo, največ do dveh let.

VLOGO ZA IZDAJO projektnih in drugih pogojev, mnenj in soglasij  k  priključitvi objekta na javno infrastrukturo  se pošlje po pošti ali odda osebno na sedežu KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija ali po elektronski pošti na naslov  info@ksp-litija.si.

IZVEDBA PRIKLJUČKA NA JAVNI VODOVOD

Upravljavec javnega vodovoda je dolžan izvesti priključitev na javni vodovod ali zagotoviti povečan odjem najkasneje v 30 dneh po tem, ko je lastnik stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta upravljavca pisno obvestil*, da je izpolnil naslednje pogoje:

– pridobil soglasje za priključitev/mnenje oziroma gradbeno dovoljenje,

– zgradil oziroma vgradil vodomerno mesto (jašek) v skladu z veljavnimi sanitarno-tehničnimi predpisi,

– uredil odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (razen za začasni priključek)

– pridobil služnostno pravico z vpisom v zemljiško knjigo,

– izpolnil druge pogoje iz soglasja.

*Obrazec: obvestilo upravljavcu o začetku izdelave priključka

Na priključku javnega vodovoda izvedena montažna dela skupaj z dobavo materiala za izvedbo priključnega sklopa na sekundarno omrežje javnega vodovoda, postavitev dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in obračunskim vodomerom ter namestitev obračunskega vodomera vključno z ventili pred in za vodomerom, lahko opravi le upravljavec javnega vodovoda (izvajalec javne službe).

Lastnik stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta je izvedene storitve dolžan plačati vključno s stroški nabave potrebnega materiala.

Ob izvedbi priključka na javni vodovod se izvede tudi geodetski posnetek trase priključka. Obveznost naročila geodetskega posnetka je na strani upravljavca, strošek izvedbe geodetskega posnetka in vpisa v kataster gospodarske javne infrastrukture je breme lastnika stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta.

Po priključitvi objekta na javni vodovod upravljavec vpiše lastnika v evidenco uporabnikov.

STROŠEK OSKRBE S PITNO VODO IZ JAVNEGA VODOVODA

Po priključitvi na javni vodovod je uporabnik dolžan plačevati za storitve povezane z oskrbo s pitno vodo, skladno s predpisi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Glej www.ksp-litija.si/ceniki.