OBMOČJE JAVNEGA VODOVODA


Stavba ali gradbeni inženirski objekt (če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali), ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo, morata biti priključena na javni vodovod v skladu s predpisom občine, ki ureja javno službo.

V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.

Javni vodovodi v upravljanju KSP Litija d.o.o.:

Skupni javni vodovod Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji:

 • Vodovod Litija – Šmartno (levi breg Litija, desni breg Litija, Tenetiše, Breg pri Litiji, Šmartno pri Litiji, Črni potok-del, Mala Kostrevnica-del),

Občina Litija:

 • Vodovod Kresnice (Kresnice),
 • Vodovod Kresniški Vrh (Kresniški Vrh),
 • Vodovod Golišče (Golišče, Veliki Vrh),
 • Vodovod Konjšica (Konjšica, Ravne),
 • Vodovod Mala Goba, (Mala Goba , Velika Goba in Preženjske njive),
 • Vodovod Vače (Vače, Klenik, Potok pri Vačah),
 • Vodovod Čateška Gora-Gabrska Gora (Čateška Gora, Gabrska Gora, Okrog, Kržišče),
 • Vodovod Slivna-Mala Sela (Slivna, Mala Sela),
 • Vodovod Ribče-Jesenje (Zapodje, Jesenje, Vernek, Ribče),
 • Vodovod Gabrovka (Gabrovka, Javorje pri Gabrovki, Hohovica, Moravče pri Gabrovki, Klanec pri Gabrovki, Moravška Gora – del, Tlaka, Brezje pri Kumpolju),
 • Vodovod Vodice pri Gabrovki (Vodice pri Gabrovki, Moravška Gora – del),
 • Vodovod Hotič (Spodnji Hotič, Zgornji Hotič, Bitiče).

Občina Šmartno pri Litiji:

 • Vodovod Vintarjevec-Dom Tisje (Vintarjevec-del, Črni potok-del),
 • Vodovod Primskovo, ki oskrbuje več okoliških vasi (Gradišče, Sevno, Poljane, Zagrič-del, Dolnji Vrh in Gornji Vrh, Kamni Vrh-del),
 • Vodovod Grilovec (Podroje, Črni potok-del),
 • Vodovod Kostrevnica-Obla Gorica (Velika Kostrevnica, Mala Kostrevnica-del, Jelša, Liberga, Preska nad Kostrevnico, Ježni Vrh, Obla Gorica, Dvor-del, Mišji Dol, Mihelca-del, Stara Gora pri Velikem Gabru),
 • Vodovod Gradiške Laze-Spodnja Jablanica (Gradiške Laze, Spodnja Jablanica),
 • Vodovod Račica-Velika Štanga (Račica, Velika Štanga),
 • Vodovod Leskovica-Vrata (Leskovica pri Šmartnem, Vrata, Dvor-del, Bogenšperk),
 • Vodovod Ravni Osredek (Ravni Osredek-del),
 • Vodovod Vintarjevec-vas (Vintarjevec).