Zimska služba


zimska-oprema2   zimska-oprema1

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica,žled, itd) lahko normalno odvijanje prometa ogroženo.

Zimsko službo izvajamo na lokalnih cestah v dolžini 151 km, na javnih poteh v naseljih in med naselji v dolžini 246 km in na zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cestah v mestu Litija v dolžini 19,55 km. Poleg cest izvajamo zimsko službo še na pločnikih, parkirnih prostorih, avtobusnih postajališčih in drugih javnih površinah. Zimsko službo pa zagotavljamo tudi po krajevnih skupnostih Dole pri Litiji, Gabrovka, Breg pri Litiji, Vače ,Spodnji Log, Ribče, Polšnik, Konjšica, Hotič in Kresnice.

Zimsko službo izvajamo z lastno delovno silo in opremo. Za pokrivanje celotnega območja občine pa imamo sklenjenih 15 pogodb s podizvajalci.

Posipni material (sol, pesek) imamo na zalogi na sedežu podjetja in na zunanjih začasnih deponijah na območju občine Litija. Dobava posipnega materiala se bo uravnavala glede na porabo za celotno območje občine Litija.

Zapisal: Bogdan Ahac, ing. str.