POGREBI IN POKOPALIŠČA

   

Pokopališče Litija   Pokopališče Šmartno pri Litiji


Naša pokopališča

Pokopališka dejavnost ni samo vzdrževanje pokopališč, pač pa zajema več dejavnosti:

 • gospodarsko javno službo (upravljanje s pokopališči, vzdrževanje pokopališč, varstvo okolja, varstvo kulturno-zgodovinske dediščine),
 • naloge, ki so nam zaupane kot izvajalcu gospodarske javne službe (evidence, soglasja, mnenja, kataster, itd.),
 • druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarske javne službe (pogodbe na prostem trgu zunaj in znotraj pokopališč). Pravila obnašanja na pokopališčih 
  1. Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci del se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih.
  1. Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci del so dolžni pokazati spoštljiv odnos do udeležencev pogrebne svečanosti. Le-ta ima prednost pred vsemi drugimi deli na pokopališču. Če se v bližini odvija pogreb, je potrebno z deli začasno prekiniti. Če se sreča pogrebni sprevod, se mu je potrebno umakniti.
  1. Pokopališča in umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, se lahko obiskuje samo v času, ki je določen z odlokom.
  1. Psov in drugih živali ni dovoljeno voditi na pokopališče, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki.
  1. Na pokopališču se ne sme voziti z vozili, razen s posebnimi prevoznimi sredstvi, med katere spadajo otroška prevozna sredstva in invalidski vozički.
  1. Na pokopališčih se brez dovoljenja upravljavca pokopališča ne sme opravljati kamnoseških, kovino strugarskih, kovino tiskarskih in drugih podobnih del.
  1. Pri izvajanju del je potrebno zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov.
  1. Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba – nasada in nagrobnih obeležij. 
  1. Brez soglasja upravljavca pokopališča ni dovoljeno sekanje, žaganje, obrezovanje ali odstranjevanje dreves ter saditev dreves, ki zrastejo več kot meter in pol.
  1. Vsi obiskovalci pokopališča morajo pravilno ločevati odpadke in jih odlagati glede na namen zabojnika oz. glede na označbe na zabojnikih