CENTRALNO ČISTILNA NAPRAVA LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

 

Občini Litija in Šmartno pri Litiji, sta v letu 2015, zgradili Centralno čistilno napravo Litija in Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: CČN) za čiščenje komunalne odpadne vode. Lokacija CČN je na desnem bregu reke Save na vzhodnem delu Litijskega polja tik gorvodno nad sotočjem Save in Reke na parceli številka 280/2, k.o. Litija. CČN je mehansko biološka čistilna naprava s terciarnim čiščenjem, aerobno stabilizacijo blata, strojnim zgoščevanjem presežnega blata in sprejemom in obdelavo gošč iz greznic in blata iz malih čistilnih naprav.

Na CČN priteka komunalna odpadna voda iz dveh smeri. Iz smeri Litija se dovaja odpadna voda po gravitacijskem kanalu v vhodno črpališče. Iz smeri Šmartno pri Litiji pa se dovaja odpadna voda po tlačnem cevovodu zadnjega črpališča na sistemu kanalizacije v mehansko predčiščenje CČN.

Vse stavbe v naseljih Litija in Šmartno pri Litiji se morajo priključiti na javno kanalizacijo. Uporabniki, ki so že priključeni na javni kanalizacijski sistem Litija in javni kanalizacijski sistem Šmartno pri Litiji, odvajajo odpadno vodo na CČN. Od januarja 2016 dalje se uporabnikom zaračunava omrežnina čiščenja, ki je odvisna od dimenzije vodomera za pitno vodo in storitev čiščenja  komunalne odpadne vode, ki je zaračunana na podlagi količine porabljene pitne vode.

Cene so oblikovane in izračunane  skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS,št.:87/2012). Cene pokrivajo upravičene stroške, ki nastanejo ob izvajanju storitve, opravljene skladno s standardi, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo. Za posamezno storitev  je na računu to prikazano kot cena izvajanja storitve in cena javne infrastrukture – omrežnina.

Cena je sestavljena podobno kot pri oskrbi s pitno vodo, iz variabilnega dela (storitev odvajanje in storitev čiščenje) kjer se upošteva poraba  vode po vodomeru ter  fiksnega dela (omrežnina odvajanje in omrežnina čiščenje). Postavki omrežnina čiščenja in storitev čiščenja sta v letu 2016 novi na računu.

Osnova za izračun omrežnine je zmogljivost priključka določenega s premerom vodomera, izražena kot DN. Sredstva omrežnin za čiščenje in odvajanje  so namenjena za plačilo najemnin za javno infrastrukturo, ki jih izvajalcem javnih služb obračunavajo občine. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN 20.

Sredstva storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda so prihodki KSP Litija d.o.o. za pokrivanje stroškov izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Cena vključuje neposredne stroške materiala in storitev, stroške amortizacije, ki niso javna infrastruktura, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in osnovnih sredstev, neposredne stroške dela in splošne stroške uprave.

Občani občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki komunalno odpadno vodo ne odvajajo v javni kanalizacijski sistem, pa  imajo možnost, da blato iz malih čistilnih naprav ali gošče iz greznic, po predhodni najavi, predajo v obdelavo in čiščenje na CČN. Storitev prevzema in čiščenja blata se obračuna skladno s cenikom. Po uveljavitvi pavšalnega obračuna prevzema in čiščenja blata iz MČN in gošč iz greznic, bo ta strošek vsem zavezancem (občanom), obračunan na mesečnih računih komunalnih storitev.  Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode pa bo izvajal redni odvoz blata, skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS,št.98/2015) in sicer najmanj enkrat na 3 leta.

Video predstavitev CENTRALNO ČISTILNE NAPRAVE LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

cistilna-litija-1  cistilna-litija-2