ČIŠČENJE KANALIZACIJE, ODVOZ GREZNIČNE GOŠČE IN BLATA!

 

PRAZNJENJE GREZNIC, ODVOZ BLATA IZ MKČN DO 50 PE IN ČIŠČENJE NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. z januarjem 2019, v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS,št.:98/2015) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št.: 87/2012 in 109/2012) uvaja redno prevzemanje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (v nadaljevanju: MKČN) ter pregledovanje MKČN, najmanj enkrat na tri leta in mesečni obračun omenjenih storitev.

Redno praznjenje greznic in odvoz blata uvajamo za vse objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo na celotnem območju občine Litija in Šmartno pri Litiji. Odvoz bomo izvajali po vnaprej določenem  programu po občinah in  naseljih, najmanj enkrat na tri leta. O terminu odvoza bomo uporabnike obvestili pisno najmanj 15 dni pred načrtovanim odvozom.

Storitev bomo  uporabnikom zaračunavali mesečno glede na porabljeno količino pitne vode izmerjeno na obračunskem vodomeru. V kolikor se  poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, ali javno podjetje s podatkom ne razpolaga, bo izračun  na podlagi števila prijavljenih oseb ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3na osebo na dan.

Izjeme:

 1. Objekti na lokacijah, kjer praznjenje greznice in odvoz blata iz MKČN s cestnim motornim vozilom tehnično ni izvedljivo. Za te objekte mora storitev odvoza zagotoviti lastnik objekta. Izvajalec javne službe v takem primeru pisno potrdi datum in količino prevzete komunalne odpadne vode ali količino prevzetega blata iz MKČN.
 2. Objekti kmetijskega gospodarstva, kjer gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice ali blata iz MKČN v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 62/2008)). Lastnik takega objekta pri izvajalcu javne službe vloži vlogo za oprostitev plačila storitve prevzema komunalne odpadne vode ali blata iz MKČN, ki jo obnavlja na tri leta. Kot obvezna storitev za te objekte ostane le pregled MKČN. 

V primeru naročila praznjenja greznice izven planiranega termina bomo naročniku zaračunali strošek intervencije po ceniku.

 

Povezave do obrazcev:

VLOGA za oprostitev plačila prevzema blata iz MKČN IZJAVA o uporabi blata in MKČN v kmetijstvu

 

Načrt praznjenja greznic:

… na  povezavi

 

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Centralna čistilna naprava Litija in Šmartno pri Litiji že četrto leto uspešno prečiščuje komunalne odpadne vode, ki nastajajo v mestu Litija in naselju Šmartno pri Litiji. Njena zmogljivost zadostuje tudi za prevzem in čiščenje grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) iz celotnih območij obeh občin. Posledično je KSP Litija d.o.o. nabavila specialno vozilo za čiščenje kanalizacije in odvoz grezničnih gošč ter blata iz MKČN.

 

 

 

 

 

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE VOZILA

  • skupna tehnična  masa vozila 28000 kg, 
  • višina z nadgradnjo maksimalno 3900 mm
  • širina z nadgradnjo maksimalno 2550 mm
  • dolžina z nadgradnjo maksimalno 8900 mm
  • nadgradnja omogoča sesanje in transport odpadkov v tekočem in blatnem stanju katere koli vrste, praznjenje greznic, visokotlačno čiščenje kanalov in prepustov,
  • volumen cisterne za odpadno vodo 10500 l,
  • volumen cisterne za čisto vodo 4000 l, 
  • pretok sesalne črpalke 2800 m3/uro,
  • sesalni kolut s teleskopsko roko iz središča koluta nameščen na vrhu cisterne z iztegom roke 4,3 m merjeno od središča koluta
  • gibljiva gumijasta in armirana sesalna cev premera 100 mm in dolžine 30 m
  • preko teleskopske roke speljana pletenica z varnostnim kavljem vitla, nosilnosti 200 kg, uporabna dolžina pletenice na koncu roke minimalne 12 m, krmiljenje preko radio-komande ali kabelske komande
  • pretok visokotlačne črpalke 280 litrov/min, tlak 200 bar
  • za prebijanje kanalizacijskih cevi do premera 1000 mm
  • dodatna aluminijasta venturi cev fi 100 mm dolžine 2,5 m za sesanje iz večjih globin

 

SPECIALNO VOZILO ZA ČIŠČENJE KANALIZACIJE IN ODTOKOV PRI IZVAJANJU PRVIH OPRAVIL!

 

  

Specialno vozilo za čiščenje kanalizacije in odtokov pri spiranju cestnega prepusta!

ogled videa…