Čiščenje kanalizacije, odvoz in greznične gošče in blata ter naročilo odvoza!

Centralna čistilna naprava Litija in Šmartno pri Litiji že drugo leto uspešno prečiščuje komunalne odpadne vode, ki nastajajo v mestu Litija in naselju Šmartno pri Litiji. Njena zmogljivost zadostuje tudi za prevzem in čiščenje grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) iz celotnih območij obeh občin. Posledično je KSP Litija d.o.o. nabavila specialno vozilo za čiščenje kanalizacije in odvoz grezničnih gošč ter blata iz MKČN.

 

 

Občanom občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki komunalno odpadno vodo ne odvajajo v javni kanalizacijski sistem, bo blato iz malih čistilnih naprav ali gošče iz greznic, v prihodnje  na obdelavo in čiščenje na CČN odvažalo javno podjetje z lastnim vozilom.  Odvoz bomo v prehodnem obdobju izvajali na podlagi naročila lastnika greznice ali MKČN. Opravljena storitev prevzema in čiščenja blata se bo obračunala skladno s cenikom, ki je tako kot obrazec za naročilo odvoza, objavljen na spletni strani javnega podjetja:  www.ksp-litija.si.

Po uveljavitvi pavšalnega obračuna prevzema in čiščenja blata iz MKČN in gošč iz greznic, bo ta strošek vsem zavezancem (občanom), obračunan na mesečnih računih komunalnih storitev.  Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode pa bo izvajal redni odvoz blata, skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS,št.98/2015) in sicer najmanj enkrat na 3 leta.

Izjema bodo  kmetijska gospodarstva, ki bodo javnemu podjetju predložila posebno  izjavo, da greznične gošče ali blato iz MKČN, ki nastaja ob čiščenju komunalne odpadne vode iz njihovega gospodinjstvu,  mešajo skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščijo najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08).

 

Obrazec za naročilo odvoza grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav! Povezava na obrazec – klik!

Obrazec natisnite, izpolnite, ter dostavite v tajništvo na KSP Litija po pošti ali osebno, lahko tudi skeniranega ali slikanega pošljete na info@ksp-litija.si!