Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja 
Objave

 1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.
Ponoviška cesta 15
1270 Litija
(Skrajšano ime: KSP Litija d.o.o)
matična številka: 5112141000
davčna številka 84245956
šifra dejavnosti: 90.021
število zaposlenih na dan 31.1.2017:
63 delavcev
Odgovorna uradna oseba Roman Ciglar, dipl.inž.str., direktor podjetja
tel.:  01 89 000 10
fax.: 01 89 00020
e-mail: roman.ciglar@ksp-litija.si
Člani nadzornega sveta Martin Hostnik – predsednik
Vesna Velikonja – namestnica predsednika
Tea Femec – članica
Alojz Trdin – član
Marjeta Vrhovec – članica
Datum zadnje spremembe 1.1.2011
Druge oblike kataloga Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu podjetja.
Datum prve objave kataloga 25.4.2005
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.ksp-litija.si/

<< Nazaj na kazalo

 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa Podjetje sta ustanovili lastnici Občini Litija in Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o., Ur. list RS št. 129/2006. Osnovna dejavnost podjetja je opravljanje  obveznih gospodarskih javnih služb, ki jih morata  občanom preko podjetja zagotoviti občini ustanoviteljici (oskrba z vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki, vzdrževanje lokalnih cest, …).
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot 1. Tehnični sektor,
2. Finančno računovodski sektor,
3. Splošni sektor,
4. Enota avto strojni park s skladiščem in vzdrževanjem,
5. Enotna skupna komunalna raba (letno-zimsko vzdrževanje    občinskih cest,vzdrževanje in čiščenje javnih in zelenih površin,  vzdrževanje javne razsvetljave, gradbena     instalacijska.  obrtniška dela ter vzdrževanje stanovanjskih hiš in stanovanj),
6. Enota za zbiranje, odvoz in deponiranje komunalnih odpadkov,
7. Enota za oskrbo s pitno vodo in za vzdrževanje javne  kanalizacije,
8. Enota za pokopališko in pogrebno dejavnost,
9. Enota za oskrbo s toplotno energijo in upravljanje z javnimi  objekti in stanovanjskimi hišami.
Organigram organa 1. Skupščina podjetja – skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, ki ga sestavljata župan Občine Litija in župan Občine Šmartno pri Litiji.  Skupščina odloča o:

 • uporabi bilančnega dobička na predlog nadzornega sveta,
 • kritju izgube na predlog nadzornega sveta,
 • imenovanju in razrešitvi članov nadzornega sveta, razen tistih, ki jih izvoli svet delavcev,
 • višini sejnin članov nadzornega sveta,
 • uveljavljanju zahtevkov družbe proti članu nadzornega sveta ali ustanovitelju v zvezi s povračilom škode, nastale pri izvrševanju funkcije ustanovitelja ali člana nadzornega sveta,
 • zastopanju družbe v sodnih postopkih proti članu nadzornega sveta ali ustanovitelju,
 • sprejemu poslovnega načrta družbe na predlog direktorja,
 • sprejemu razvojnih programov in poslovne politike družbe na predlog direktorja oziroma nadzornega sveta,
 • postavitvi prokurista,
 • posebnih pogojih za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanju in uporabi javnih dobrin,
 • ceni za uporabo javnih dobrin,
 • drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa ta odlok, oziroma o drugih zadevah, če tako določa zakon.

2. Pristojnosti direktorja so sledeče:

 • zastopa in predstavlja podjetje,
 • določa naloge zaposlenim v podjetju in nadzoruje njihovo izvajanje,
 • v okviru plana odloča o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev ter o izvajanju investicij,
 • da za skupščino pripravlja predlog notranje organizacije podjetja ter razvojnega in letnega plana,
 • da za skupščino pripravlja polletno in letno poročilo,
 • da pripravlja poročilo o uresničevanju razvojnega in letnega plana.

 3. Nadzorni svet podjetja nadzira vodenje poslov podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja v skladu z zakonom in tem odlokom:

Nadzorni svet ima pristojnost in dolžnost, da:

 • nadzoruje vodenje poslov družbe,
 • odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
 • sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in prokuristom družbe ter odloča o njunih prejemkih,
 • predlaga ali daje soglasje k predlogom razvojnih programov in poslovne politike družbe,
 • odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da se sme posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem,
 • preveri in potrdi letno poročilo družbe skupaj z revizorjevim poročilom, predlaga uporabo bilančnega dobička oziroma način kritja izgube ter sestavi pisno poročilo za skupščino v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe,
 • odloča o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri izvrševanju funkcije organa poslovodenja,
 • pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
 • odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, drugimi predpisi, sklepi skupščine in tem odlokom.

Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča skupščino podjetja.

Nadzorni svet je dolžan izvesti naloge iz svoje pristojnosti, ki mu jih naloži skupščina podjetja

4. Tehnični sektor

 • individualna komunalna raba (zbiranje, odvoz, deponiranje komunalnih odpadkov, oskrba s pitno vodo, pokopališka in pogrebna dejavnost,
 • avto-strojni park (skladišče in vzdrževanje),
 • ogrevanje in upravljanje s stanovanjskimi hišami
 • skupna komunalna raba (letno zimsko vzdrževanje občinskih cest, vzdrževanje in čiščenje javnih in zelenih površin, javna razsvetljava, gradbena, instalacijska, obrtniška dela ter vzdrževanje stanovanjskih hiš in stanovanj.

5. Finančno računovodski sektor

 •  izvajanje finančno računovodskih poslov z obračunom individualnih komunalnih storitev (vodarina, kanalščina, zbiranje-odvoz-deponiranje komunalnih odpadkov, ogrevanje, takse in drugo), najemnin in izterjava neplačanih računov,
 • sodelovanje pri pripravi planskih aktov in delovnih programov s finančnim ovrednotenjem,
 • izdelava obračunov in poročil o poslovanju podjetja,
 • sodelovanje pri izračunu cen,
 • obračun in izplačilo plač, potnih stroškov in drugo,
 • finančno vodenje investicij,
 • hramba knjig katastra grobov,
 • arhiviranje finančne dokumentacije,
 • skrb za organizacijo in izvedbo rednega letnega popisa – inventure v podjetju,
 • spremljanje sprejete in objavljene finančno računovodske zakonodaje in podzakonskih aktov.

6. Splošni sektor

 • spremljanje sprejete in objavljene zakonodaje in podzakonskih aktov in seznanjanje vodilnih delavcev s sprejeto zakonodajo, ki jo je dolžno uporabljati podjtje pri izvajanju dejavnosti,
 • priprava splošnh aktov, uredb, odločb, sklepov in izvajanje sprejetih splošnh aktov in odredb  skupnega organa in direktorja,
 • prijave delavcev v obvezno pokojninsko, invalidsko on zdravstveno zavrovanje,
 • priprava pogodb o zaposlitvah in drugih pogodb
 • sodelovanje v vseh fazah izvršilnih postopkov do dolžnikov,
 • vodenje različnih kadrovskih, zdravstvenih, izobraževalnih evidenc in vodenje evidenc nepremičnin  v lasti podjetja, sodelovanje s pooblaščeno službo varstva in zdravja pri delu in pooblaščeno zdravnico medicine dela,
 • izdelava evidenc letnega dopusta in regresa za letni dopust, o skupni pokojninski dobi, jubilejnih nagradah: o varnostnih in zdravstvenih programih,
 • sodelovanje z zavarovalnimi družbami v odškodninskih zahtevkih (vlaganje in  vodenje postopkov v obeh smereh),
 • vodenje postopkov nepremičninskega posredovanja za trg po licenci MOPE,
 • sodelovanje v komisijah  s področja stanovanjskega gospodarstva in invalidskih komisijah I. in II. stopnje ZPIZ,
 • sodelovanje v posredovanju informacij javnega značaja,
 • vodenje  v zemljiškoknjižnih postopkov  vseh vrst in priprava predlogov,  priprava in evidenca služnostnih pogodb, sodelovanje z notariatom in sodiščem,
 • arhiviranje administrativne in kadrovske dokumentacije ter izvršilnih postopkov.

<< Nazaj na kazalo

 2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktni podatki uradne osebe Marjeta Vrhovec, pravnik in viš.upr.del., vodja splošnega sektorja
tel.:  01 89 000 13, 01 89 000 10
fax:  01 89 000 20
e-mail.: marjeta.vrhovec@ksp-litija.si

<< Nazaj na kazalo

 2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi Register predpisov RS (http://zakonodaja.gov.si/)
Predpisi lokalnih skupnosti http://www.litija.si/
http://www.smartno-litija.si/
Predpisi EU http://www.evropa.si/

<< Nazaj na kazalo

 2.e Seznam predlogov predpisov

 2f. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov  

<< Nazaj na kazalo

 2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc  

<< Nazaj na kazalo

 2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk 1. Javna naročila
2. Novice
3. Poročila o analizi pitne vode
4. Ceniki
5. Seznam lokacij ravnanja s komunalnimi odpadki

<< Nazaj na kazalo

 2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

a) Objave IJZ skladno z 11. odstavkom 10.a člena

2014          2015          2016          2017          2018

b) Objave IJZ skladno z 12. odstavkom 10.a člena

2014          2015          2016          2017

 3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.ksp-litija.si/ in na sedežu podjetja.

<< Nazaj na kazalo

 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov 1. Kontaktni podatki odgovorne osebe
2. Kontaktni podatki  uradne osebe
3. Organigram družbe                                                                                   4. Naziv družbe
5. Podatki o kakovosti pitne vode
6. Podatki o številu zaposlenih
7. Podatki o izvajanju državne zakonodaje (voda, ravnanje z odpadki)
8. Podatki o podlagi in načinu izvajanja gospodarske javne službe -vzdrževanje lokalnih cest in mestih ulic
9. Kontaktni podatki odgovorne osebe za posamezno področje
10. Podatki o krajevni in stvarni pristojnosti podjetja
   

<< Nazaj na kazalo