ODPADNA SILAŽNA FOLIJA – KAM Z NJO?

Baliranje delno posušene trave je na številnih kmetijah postal pogost način spravila krme oziroma priprave travne silaže. Folija za ovijanje bal ostane za kmeta po uporabi krme le še nepotreben odpadek in vprašanje kam z njo?

 

Odpadna silažna folija sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti pod klasifikacijsko številko; 02 01 04 Odpadna plastika (razen embalaže) in zanjo je dolžan poskrbeti povzročitelj. Odpadna silažna folija torej ni komunalni odpadek in posledično zbiranje in  odvoz ni obvezna občinska gospodarska javna služba. Odlaganje v zabojnike za komunalne odpadke, poleg zabojnikov ali na ekološke otoke ni dovoljeno.

Proizvajalci folije stroškov ravnanja z odpadno folijo ne vključujejo v svoje prodajne cene torej ni podaljšane odgovornosti in ni vzpostavljene mreže zbiranja na ravni države. Stroški ravnanja z odpadno folijo bremenijo uporabnika oziroma povzročitelja – kmeta.

Ker povzročitelji odpadno silažno folijo pogosto odlagajo v zabojnike za komunalne odpadke je Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. po dogovoru z predelovalcem odpadne silažne folije, ki trenutno zagotavlja prevzem,  sprejelo odločitev, da odpadno silažno folijo prevzema na zbirnem centru za komunalne odpadke Šmartno, Grumova 6a, 1275 Šmartno. Obratovalni čas zbirnega centra za komunalne odpadke je ob torkih med 8:00 in 12:00, četrtkih med 12:00 in 16:00 ter sobotah med 8:00 in 12:00. Prevzem zagotavljamo kmetijskim gospodarstvom, ki se nahajajo na območju občine Litija in občine Šmartno pri Litiji.-

Čista odpadna silažna folija za ovijanje bal se prevzema brezplačno. Folija mora biti brez mrežice, brez ostankov silaže, brez zemlje in peska ter neonesnažena z nevarnimi snovmi kot so barve in motorna olja.

Onesnaženo silažno folijo, mrežico od bal, folije od rastlinjakov in folije s katerimi so pokriti silosi pa javno podjetje prevzema proti plačilu.  Ob oddaji odpadne folije boste prejeli tudi potrdilo o prevzemu.

Povzročitelje odpadne silažne folije prosimo, da jo zbirate ločeno in jo dostavljate v zbirni center v času obratovanja! Z nekaj dela in stroškom dovoza v zbirni center boste pravilno ravnali z odpadno folijo. Odlaganje nekam v naravo ali  celo kurjenje močno obremenjuje okolje in je tudi kaznivo. Nadzor nad ravnanjem z njo je v pristojnosti državnih inšpekcijskih služb.