INVESTICIJSKI PROJEKTI

Nove predvidene investicije!

1. Vodovod Kresnice, Predvidena je širitev javnega vodovoda Kresnice (tlačni primarni vod ter oskrbovalni sekundarni vod v skupni dolžini 1.070 m) ter izgradnja novega vodohrana Kresnice s prostornino 100 m3, za oskrbo zgornjega dela naselja Kresnic. V okviru širitve javnega vodovoda Kresnice se bo izvedla tudi rekonstrukcija ceste LC 208282 Kresnice-Golišče-Jevnica (cesta na Kresniški vrh) v dolžini 515 m. Dela na vodovodu bodo zaključena predvidoma do konca maja 2019, dela na rekonstrukciji ceste pa do konca oktobra 2018.
2. Vodovod Golišče-Veliki vrh, Predvidena je širitev javnega vodovoda Litija za zagotovitev novega vodnega vira za javni vodovodni sistem Golišče. Dela se bodo začela izvajati v mesecu oktobru 2018, izgradnja sekundarnega voda Bedenov graben. V okviru investicije se bo zgradil nov tlačni vod s tremi črpališči. V naselju Veliki vrh se bo vzporedno s tlačnim vodom zgradil oskrbovalni vod. Za naselje Veliki vrh se bo zgradil novi vodohran 100 m3. Predviden zaključek investicije je konec septembra 2020.
3. Vodovod Gradiške Laze-Spodnja Jablanica, Predvidena je investicija izgradnje črpališča na javnem vodovodu Gradiške Laze-Spodnja Jablanica za dvig tlaka vode za višje ležeče stanovanjske stavbe v naselju Gradiške Laze 26, 27, 28, 33, 34, 10. Predviden zaključek investicije do sredine novembra 2018.
4. Vodovod Primskovo, Predvidena je izgradnja sekundarnega cevovoda z nadzemnim hidrantom na lokaciji od objekta Sevno 55 do objekta Sevno 61 in sekundarnega cevovoda z nadzemnim hidrantom in reducirnim jaškom na lokaciji od objekta Sevno 39a do objekta Sevno 6. Predviden zaključek investicije do sredine novembra 2018.
5. Vodovod Šmartno, Predvidena je izvedba vgradnje novega nadzemnega hidranta pri najbližji stanovanjski stavbi Črni potok 1a, Šmartno pri Litiji. Predvidena je izgradnja sekundarnega cevovoda z vgradnjo hidranta na lokaciji od objekta Staretov trg 6 do objekta Staretov trg 8, Šmartno pri Litiji. Predviden zaključek investicije do konca oktobra 2018.
6. Vodovod Grilovec, Predvidena je vgradnja dezinfekcijske naprave v novi AB jašek na zajetju Martin potok. Predviden zaključek investicije do konca oktobra 2018.

Zaključene investicije

  • Vodovod Litija – zaključena investicija,
  • Vodovod Hotič – zaključena investicija,
  • Vodovod Gradiške Laze / Sp. Jablanica – zaključena investicija
  • Vodovod Litija-Na Gričku, – zaključena investicija,

VODOVOD HOTIČ

V mesecu juniju 2018 bomo pričeli z izgradnjo povezovalnega cevovoda med naseljem Jesenje-Bitiče.

Izvedla se bo povezava med vodovodnim sistemom Ribče-Jesenje in vodovodnim sistemom Hotič, za dovod novega vodnega vira v vodovodni sistem Hotič.

Začetek gradnje je predviden v ponedeljek 11.6.2018 v naselju Jesenje, zaključek gradnje je predvidoma na koncu meseca avgusta 2018.