RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

Nadzorni svet Javnega podjetja  Komunalno stanovanjskega  podjetja Litija d.o.o., ki ga  zastopa in predstavlja predsednik nadzornega sveta Martin Hostnik, dipl.ing.str.,   na podlagi  tretje alinee, druge (2) točke  19.č člena Notarskega zapisa Družbene pogodbe,  opr.št. SV 1006/2017 z dne 13.12.2017 (podpisane s strani županov Občine Litija in Šmartno pri Litiji),  objavlja javni razpis za prosto delovno mesto:

direktor/ica Javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 4-letni mandat, za polni delovni čas. Naloge na delovnem mestu direktorja se opravljajo na sedežu javnega podjetja Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.

Kandidati morajo poleg izpolnjevanja splošnih pogojev:

 • da so državljani Republike Slovenije;
 • da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah;
 • da imajo najmanj višjo izobrazbo ekonomske, tehnične, pravne smeri ali smeri organizacije;
 • da imajo najmanj 8 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih;
 • da imajo sposobnosti za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti;
 • da obvladajo slovenski jezik (govorno in pisno)  in angleški  jezik (govorno);
 • da dobro poznajo delo z računalnikom;
 • da imajo vozniški izpit B kategorije;
 • da imajo opravljen preizkus znanja za dejanja v upravnem postopku (ni razpisni pogoj – v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v določenem roku);

Kandidati za direktorja morajo k prijavi na razpis priložiti:

 • izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev in pooblastilo, da kandidat dovoljuje Občini Litija pridobivanje podatkov o izpolnjevanju navedenih splošnih pogojev iz uradnih evidenc;
 • izjavo, da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah;
 • kopijo diplome, iz katere bo razvidna zahtevana izobrazba;
 • kratek življenjepis o minulem delu, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih 8 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, pogoja glede sposobnosti za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti;
 • izjavo, da obvladajo slovenski jezik (govorno in pisno) in angleški jezik  (govorno)  ter da dobro poznajo delo z računalnikom ter da imajo vozniški izpit B kategorije;
 • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, če ga je kandidat že opravil (ni razpisni pogoj),
 • program dela in razvojno vizijo delovanja javnega podjetja za naslednje mandatno obdobje.

Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici na naslov: JP Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja KSP Litija d.o.o.«, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS, ki se šteje za uradno objavo tudi za štetje rokov. Razpis se objavi tudi  na spletnih straneh Občine Litija, Občine Šmartno pri Litiji, KSP Litija d.o.o. ter  na Uradu za delo.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po opravljenem izboru. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Litija,  Občine Šmartno pri Litiji in KSP Litija d.o.o.

Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobijo na     KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija, tajništvo,   tel. 01  89 000 10,  vsak dan  med  8.00 in 11. uro oziroma pošti: info@ksp-litija.si.

 

Predsednik nadzornega sveta

KSP  Litija d.o.o.

Martin Hostnik l.r

Nove predvidene investicije!

1. Vodovod Kresnice, Predvidena je širitev javnega vodovoda Kresnice (tlačni primarni vod ter oskrbovalni sekundarni vod v skupni dolžini 1.070 m) ter izgradnja novega vodohrana Kresnice s prostornino 100 m3, za oskrbo zgornjega dela naselja Kresnic. V okviru širitve javnega vodovoda Kresnice se bo izvedla tudi rekonstrukcija ceste LC 208282 Kresnice-Golišče-Jevnica (cesta na Kresniški vrh) v dolžini 515 m. Dela na vodovodu bodo zaključena predvidoma do konca maja 2019, dela na rekonstrukciji ceste pa do konca oktobra 2018.
2. Vodovod Golišče-Veliki vrh, Predvidena je širitev javnega vodovoda Litija za zagotovitev novega vodnega vira za javni vodovodni sistem Golišče. Dela se bodo začela izvajati v mesecu oktobru 2018, izgradnja sekundarnega voda Bedenov graben. V okviru investicije se bo zgradil nov tlačni vod s tremi črpališči. V naselju Veliki vrh se bo vzporedno s tlačnim vodom zgradil oskrbovalni vod. Za naselje Veliki vrh se bo zgradil novi vodohran 100 m3. Predviden zaključek investicije je konec septembra 2020.
3. Vodovod Gradiške Laze-Spodnja Jablanica, Predvidena je investicija izgradnje črpališča na javnem vodovodu Gradiške Laze-Spodnja Jablanica za dvig tlaka vode za višje ležeče stanovanjske stavbe v naselju Gradiške Laze 26, 27, 28, 33, 34, 10. Predviden zaključek investicije do sredine novembra 2018.
4. Vodovod Primskovo, Predvidena je izgradnja sekundarnega cevovoda z nadzemnim hidrantom na lokaciji od objekta Sevno 55 do objekta Sevno 61 in sekundarnega cevovoda z nadzemnim hidrantom in reducirnim jaškom na lokaciji od objekta Sevno 39a do objekta Sevno 6. Predviden zaključek investicije do sredine novembra 2018.
5. Vodovod Šmartno, Predvidena je izvedba vgradnje novega nadzemnega hidranta pri najbližji stanovanjski stavbi Črni potok 1a, Šmartno pri Litiji. Predvidena je izgradnja sekundarnega cevovoda z vgradnjo hidranta na lokaciji od objekta Staretov trg 6 do objekta Staretov trg 8, Šmartno pri Litiji. Predviden zaključek investicije do konca oktobra 2018.
6. Vodovod Grilovec, Predvidena je vgradnja dezinfekcijske naprave v novi AB jašek na zajetju Martin potok. Predviden zaključek investicije do konca oktobra 2018.

Zaključene investicije

 • Vodovod Litija – zaključena investicija,
 • Vodovod Hotič – zaključena investicija,
 • Vodovod Gradiške Laze / Sp. Jablanica – zaključena investicija
 • Vodovod Litija-Na Gričku, – zaključena investicija,