Cvetlična poletna osvežitev na Litijskem mostu!

ODPADNA SILAŽNA FOLIJA – KAM Z NJO?

Baliranje delno posušene trave je na številnih kmetijah postal pogost način spravila krme oziroma priprave travne silaže. Folija za ovijanje bal ostane za kmeta po uporabi krme le še nepotreben odpadek in vprašanje kam z njo?

Odpadna silažna folija sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti pod klasifikacijsko številko; 02 01 04 Odpadna plastika (razen embalaže) in zanjo je dolžan poskrbeti povzročitelj. Odpadna silažna folija torej ni komunalni odpadek in posledično zbiranje in  odvoz ni obvezna občinska gospodarska javna služba. Odlaganje v zabojnike za komunalne odpadke, poleg zabojnikov ali na ekološke otoke ni dovoljeno.

več na povezavi …

OBVESTILO PODJETJA CEROZ d.o.o., ki je upravjalec deponije kamor KSP Litija odlaga večina odpadkov!

Obveščamo vse uporabnike storitev, da s 1. aprilom 2019 veljalo nove cene ravnanja z odpadki. Cene je v skladu z 8. in 21. členom Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občnskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov potrdil in sprejel Svet CEROZ, na podlagi mnenja Strokovne komisije.

več na povezavi …

ODVOZ  ODPADNEGA  PAPIRJA TER KARTONSKE IN PAPIRNE EMBALAŽE  PO SISTEMU OD VRAT DO VRAT

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. obvešča uporabnike storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, da bomo v letu 2019  postopno nameščali namenske zabojnike za zbiranje odpadne papirne in kartonske embalaže ter papirja. Zabojniki so črne barve z modrim pokrovom volumna 120 in 240 litrov. Gospodinjstvom z do dvema članoma bomo namestili 120 litrski zabojnik, gospodinjstvom z več kot tremi člani pa 240 litrski zabojnik. Tovrstne frakcije komunalnih odpadkov vam ne bo treba več odnašati na ekološke otoke, kajti javno podjetje jo bo odvažalo po sistemu od vrat do vrat. Ko bo posamezno območje  (rajon odvoza) opremljen z tovrstnimi zabojniki bomo zagotovili enkrat mesečni odvoz. Z urnikom odvoza iz posameznega rajona vas bomo seznanili naknadno preko spletne strani javnega podjetja: www.ksp-litija.si, do takrat pa vsak prvi ponedeljek v mesecu.

 

V zabojnik z modrim pokrovom odlagamo: 

 • časopise, revije, zvezke, knjige
 • prospekte, kataloge,
 • pisemske ovojnice,
 • pisarniški papir,
 • ovojni papir,
 • papirnate nakupovalne vrečke,
 • papirno in kartonsko embalažo…     
Med odpadni papir in papirno ter kartonsko embalažo  ne sodi

 • kartonska votla embalaža tekočin (tetrapak),
 • kopirni (indigo), povoščeni in plastificirani papir,
 • celofan,
 • tapete,
 • higienski papir (servietki, robčki, brisačke),
 • od živil pomazana ali prepojena papirnata ter kartonska embalaža,
 • papirnati in kartonski krožniki, pladnji in kozarci za enkratno uporabo,
 • vreče lepil, cementa, apna, krmil…

IZVAJANJE OBVEZNE 24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE

Skladno z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS št. 62/16) sta občini Litija in Šmartno pri Litij, v svojih odlokih o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne 24-urne dežurne pogrebne službe (Uradni list RS št. 27/2018 in št.72/2018), za izvajalca določili Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

več na povezavi …

PRAZNENJE GREZNIC IN ODVOZ BLATA IZ MKČN DO 50 PE

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. z januarjem 2019 uvaja redno prevzemanje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (v nadaljevanju: MKČN) ter pregledovanje MKČN, najmanj enkrat na tri leta in mesečni obračun omenjenih storitev.

več na povezavi …

 

OBVESTILO UPORABNIKOM STORITEV GJS ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
KOLIČINE ZBRANIH, ODLOŽENIH IN ZARAČUNANIH KOMUNALNIH ODADKOV V LETU 2018

na povezavi …

 

 

SMS OBVEŠČANJE!

Če želite, da vas o moteni oskrbi s pitno vodo obveščamo s SMS sporočili, prosimo, da se prijavite na povezavi »SMS Obveščanje«! V času, ko bo oskrba s pitno vodo motena (prekinjena, zdravstveno neustrezna,…) vas bomo obvestili preko SMS sporočila na vaš telefon.

 

 

OBVESTILA O ZAPORAH, NA CESTAH KATERE VZDRŽUJE KSP LITIJA!

  OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI LOKALNE CESTE LITIJA – SAVA – MOST  

Več o zaporah glej “Obvestila o cestnih zaporah”!

OBVESTILA O PITNI VODI!     

 

Prekuhavanja iz vodovodnega sistema GRADIŠKE LAZE – SPODNJA JABLANICA   Prekuhavanja iz vodovodnega sistema VODICE

Več o oskrbi s pitno vodo glej “Obvestila o pitni vodi” za pretekla obvestila pa “Arhiv obvestil”!

 

Še vedno aktualne objave:

Ukrep količinske omejitve porabe pitne vode iz sistema GOLIŠČE (aktualna objava od 26.02.2016)

 

OBRATOVANJA ZBIRNIH CENTROV ZA KOMUNALNE ODPADKE
Posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu se lahko oddajo v Litiji na naslovu Ponoviška cesta 15, 1270 Litija in v Šmartnem pri Litiji na naslovu Grumova 6 a, 1275 Šmartno pri Litiji. Občani obeh občin lahko posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu, oddate v zbirnem centru, ki vam je bližji. 

Obratovalni čas v Litiji:
ponedeljek med 8:00 in 12:00 uro
sredo med 13:00 in 17:00 uro
petek med 12:00 in 16:00 uro.

Obratovalni čas v Šmartnem pri Litiji:
torek med 8:00 in 12:00 uro,
četrtek med 12:00 in 16:00 uro
sobota med 8:00 in 12:00 uro.